הארכיון של דורין דותן

בס"ד זהו ארכיון של כמה מאמרים שלי בעברית *כל הזכויות מוגבלות. אין להעתיק בשום אופן בלי רשות, בכתב, ממני דורין דותן,צפת

Tuesday, October 17, 2017

ב"ה
שמטה

האור מכל השמשות = 1353 = 354 = שמטה
= עם ישראל יודע אליהו = אליהו נולד עם ישראל
 עם ישראל מוליד אליהו
שנת = 750 = מקים = פעם = קים אבותיכם = 1749 = 750
שנות = 756 = נו"ן = נשות = כל עולם = יוצרת כל

שנות שמטה = 1110 = 111 = אל”פ = פלא = ממלא = עולה
  כסא יהודה = יהוה פה =


Thursday, October 12, 2017

ב"ה

המשמעויות ששמענו כשלמדנו מלים קובעות את ממשויותינו. ממשויותינו הן פרושינו, בהם אנו משוכנעים. פרושינו תלויים ברמות המוסר שלנו

למשל

למִלה עבד יש משמעות שלילית לרֻבנו

אולם

עבד = 76 = מלאה = מתמצקות = 1075 = היכולה
 לב לבבי = זבד נביא = נביא זבד = יהוה כל =

יכולנו לשמוע את כל המשמעויות ההן של המִלה עבד. אולם, רֻבנו *בחרנו* במשמעות שלילית. היינו משוכנעים שהפֵרוש שלנו הוא הנכון היחיד והוא הפך למציאות ממשית ומוצקת, דהיינו הנכונה שלנו

פֵרושי המשמעויות בהם אנחנו משוכנעים קובעים את הפרושים שלנו על התורה! המפרש את המֻנחים בתורה באופן שלילי בהכרח יפרש את התורה באופן שלישי ולא יבין כלל וכלל את המצות

כל גבולות ארץ ישראל = 2139 = 141 = מצוה = קולה
= חג צהלה = ארץ גאלה = 1140 = 141

המצות = 541 = ישראל = מצאתי = אמך = שרה לאה
 אהל שרה = אהל הלכה למעשה = אלה החקים העליונים
 1540 = 541 = הממלכות = יוצר המצק = 

המציאות = 552 = בנך = כל בשר = בשר כל

המציאות שלנו היא בננו. היא יליד פנימיותנו. כל ילודה שלנו אחריכן היא אל תוך הילודה הראשונה שלנו - המציאות בה אנחנו חיים. דעו זאת והבינו את שלוחות אמת זאת

עלינו להוליד וללדת מציאויות יפות, נעמיות וטובות וזאת תלויה ברמת המוסר שלנו. יהוה הזהיר אותנו לנהוג בטהרת המִדות שלא נברא מציאויות מכוערותTuesday, September 19, 2017


ב"ה
כהן כפר
כדי לדעת מי כהן, עלינו לדעת מי אדם

  = אדם = 605 = הם = תהר
= אם כל בית ישראל
= 1604 = 605 = אתם כל בית ישראל
=
הצדקות = עץ החיים העתיק הקדוש
= 2603 = 605
= עיר הכהנים העתיק הקדוש החי עמך
  לאה ורחל רעיתי העתיק הקדוש החי עמך

עץ = 970 = משלם = עיר הכהנים
  לאה ורחל רעיתי  =
עתה נוכל להבין נכונה

 = כהן = 725 = כ-הן = הן אחוה
= היודעים אחוה = המולידים אחוה
= כל העם = כל כתר כלה = עם כלה
= הם עמי = אדם עומד
=
מועד אדם = מועד אם כל בית ישראל
= 1724 = 725 = הם אליהו הנביא
= הם כלב הבונה = האחוה בונה לב אדם
= חנה לב רות חזה כל בית ישראל
= הנביא חזה לב אם כל בית ישראל
= הם ישעיהו בן אמוץ הנביא
= 2723 = 725

  = הכהנים = 690 = רעיתי = עיר קדשו
= קדוש לאה ורחל

רחל = 238 = ויהי אור = לפענח
= אשתך לאה = 1237 = 238
=
אהל אשתך

רחל ולאה אחת (היום כותבים אחות. אך, בתורה כתוב אָחׂת)

  = בית המקדש = 861 = ברחם אמי*
= אברהם נבא = רחם מביא
= ראש השנה = אשר המחשבה

 = אברהם = 808 = רחם = ברא אדם
=
באר אם כל בית ישראל = 1807 = 808
=
חשך = שחר כפר = שחר אחוה לאה ורחל
אברהם הוא רחם שרה

*עבודת הכהנים במקדש העשוי מאבן היא המחשת עבודת הקדש האמתית – הנעשית ברחם. הכהנים היו אמורים להמחיש את ההריון לצבור כדי שיבינו מה קורה בבטן כאשר הָעֻבָּר מתפתח. אך, הם סרו מן הדרך הישרה והתחילו להציג את ההמחשה שלהם בעיני הציבור כאלו היא העבודה הקדושה עצמה

  = קדש הקדשים = 1423 = 424 = כדת
= את חיה = אחתיה = אחת באהבה
= ישעיהו החי = קדש אחוה
= קדש קרן חוה = את אברהם ויצחו
= הרחם האדם

  = כפר = 300 = ש = כעיר = כח עֻבָּר*
= יחוד עֻבָּר = חיי עֻבָּר
= כח יהוה מדבר = חיי יהוה מדבר
= יהוה מדבר יחדו = אחוה לאה ורחל
= לאה ורחל קרן חוה = לאה ורחל עלץ חוה
= התפתחות = 1299 = 300
= זכר חכמה = חכמה ברכב
= זכר הנביאה = ברכה הנביאה
=
זכר נביאי = ברכה נביאי
= מסר = יצר = בצבור = מכל דור
= בכר מחל = חסד בכור
= בכור כנסת ישראל
= יהוה כל הצדיקים מכל דור בארץ
= 2298 = 300
= כל הצדיקים הקדושים מכל דור בארץ
= 3297 = 300
= יהוה כל הצדיקים בצבור בארץ
= כל בית ישראל יחד כל הצדיקים מכל דור בארץ

*
הערך 300 אינו כולל את ערכי שמות הנקודות
= עֻבָּר = ע+קבוץ+ב+דגש חזק+קמץ+ר =
= 2742 = 744 = מדן = מקדם = בן בלהה
=
בן יוכבד = בן לבי = בת מכל דור בלהה
=
בת מכל דור יוכבד = בת מכל דור לבי

=
כל בית ישראל יחד הם כל הצדיקים מכל דור בארץ
= 3902 = 905 =
השם = בשגם = בגשם
= אדם כל בית ישראל יחד כל הצדיקים מכל דור בארץ
 = כהן כפר = 1025 = 26 = יהוה
=
כל בית ישראל יחד = הקדושים
= כל העם אחוה לאה ורחל
=
כל כתר כלה אחוה לאה ורחל
= האדם הקדוש = עמך קדוש
= אם ובת אדם שמי המשמים בארץ
= 4022 = 26
= אם ובת אם בל בית ישראל שמי השמים בארץ
= 5021 = 26
= אחוה לאה ורחל היודעים אחוה
= תורה חוה = כל ספר התורה חוה
= הוגה כל ספר התורה
= גוי כל ספר התורה
= כל ספר התורה עולם חדש
= 2024 = 26
= כל ספר התורה ישב עולם


Monday, September 18, 2017ב"ה
האוהבת את כל הבריות בכל הלב זהה להויה

ראש השנה = 861 = בית המקדש = המקדש בתי = נראים

כל הצדיקים נראים = 1730 = 731 = עלץ הכהן
 קרן הכהן =

 = בית המקדש בנוי = 929 = ברית חדשה = שם חגיגה
 עולם צדק חגיגה

זאת הברית החדשה האמתית

העבודה בבית המקדש = 955 = הנץ = השמים
 המכפרים =

המכפרים בארץ = 2058 = 60 = שש האמהות אתם
= הנה = עולם שמחה = 1059 = 60 = עולם גשמי
 השמים בארץ

אחות הגוים = 1039 = 40 = אבותיכם = כתר אבותי
 משפטים = גואל = גו אל =

כ = 20 = אחוה = חזה = חוגג = בעל שם טוב
= 1019 = 20 = קרן חוה = עלץ חוה = עלץ עולם חדש
= 2018 = 20 = העתיק הקדוש ישב עולם
 העתיק הקדוש עולם חדש =

לאה ורחל = 280 = ר"פ = עיר

כפר = 300 = ש = לאה ורחל אחוה

 = סולח = 104 = קד = קד = נחמו
= בארץ = 1103 = 104 = לעד = בן ישעיהו
 שבת ישעיהו = ישעיהו ברך =

סולחים = 714 = דין = שחרור = עולם הבא
 יודעים דוד =

הסולחים = 719 = הדין = השחרור = העולם הבא
 אהב העולם = היודעים דוד =

זכרון = 933 = בראשית אחוה = אחוה אהבת שרה
= אחוה זאת הלכה למעשה = אחוה זאת החוקים עליונים
 1932 = 933 =

הזכרון = 938 = בראשית האחוה = חלץ = בשלום

מצוה גדולה לאהוב את הגוים

הגוים = 624 = ידים = אוהבים = אדם חוה

ביום הזכרון אנו זוכרים כל כל יום יום הכפורים

יום הכפורים = 1537 = 538 = אשר הלב = עלץ אצילות
 עלץ לב שרה = עלץ אשר לאה =

ברכות = 628 = חיים = חכם איש ואיש

לאהב כל איש ואיש - גם הגוים!

שנה = 355 = כל כפרה = מחשבה = המשבח

טובה = 22 = הזהה

האוהב את כל הבריות בכל הלב זהה להויה! דעו זאתWednesday, September 13, 2017

Lori Shem-Tov, Moti Leybel, Zvi Zer - political prisoners in Israel

Lori Shem-Tov, Moti Leybel, Zvi Zer are activists, who protested judicial corruption, in particular in relationship to taking children from their parents in the family courts. They are detained since late February 2017, and conduct of the justice system in retaliation against them produces unique evidence of corruption of the justice system.

פרשת הבלוגרים: היום ה- 195 למעצר

 
בתאריך 10.09.2017 הייום ה- 195 למעצר הבלוגרים ומשפטם טרם החל, התקיים דיון במשפט העיקרה בפני כבוד השופט בני שגיא. הנאשמים הוכנסו לאולם המשפט כשהם אזוקים ברגליהם, מה שהקשה עליהם פיסית ונפשית להגן על עצמם. השופט בני שגיא הורה להסיר את האזיקים מרגליהם. מדובר בהתנהלות מכוונת 
 


Monday, September 11, 2017

ב"ה

הפחד כרגש נעים מאד

הפחד הוא רגש עז ביותר. אך, רובנו איננו חווים אותו כנעים. אם נבין את הַמֻּנָּחִים 'פחד', 'רגש' ו'ע
ז' אחרת, נראה כי אנחנו חשים בפחד כאשר אנחנו מתקרבים אל הקדושה העליונה.

ההגעה אל הבנה עמוקה של המֻנחים בעברית היא נחמה ומנחה גדולה. אנחנו עושים זאת על-ידי התבוננות בערכים של האותיות והמנחים בלשון העברית.

בכל מקום חלופים הבאים בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

המנחים = 713 = נחמה עליך = כל הכוכבים = שבתאי
= שבת חג = הימים גילה = אם כל הבנה = אם כל בני

רגש = 503 = גרש = בראש = באשר

עלינו להבין את המֻנח רגש כ'באשר' ו-'בראש'. היודע כי רגש = גרש = באשר, יבין את הגרוש מגן עדן כ-רגוש מגן עדן.

עלינו לדעת כי כל חויה היא חגיגה.

חויה = 29 = חגיגה = הוה אהבה

נעים = 730 = הכהן

אמרנו כי פחד הוא רגש עז. מהו עז?

עז =77 = מלאו = מזל = החסד
= כל כהני השלום = 1076 = 77
= לפני אהרן

רגש עז = 580 = פרש = שפר = שערי
= האשר בחסד = האשר עד
= כל כהני השלום באשר = 1579 = 580
= אשר עדה = ראש עדה

רגש עז הוא החסד באשר והאשר עד. אנחנו מתחילים להבין מהי שמיעת קול הַשּ
‍ֹׁפָר לפני תחית המתים.

מהו פחד?

המתבונן במנח פחד ישים לב כי המלה אחד כתובה בו. הגימטריה של המלה אחד היא 13. אחד = אהבה

פחד = 92 = 13 + 79 = דעה אהבה
= האהבה עד = האחד עד
= חי עד  = ההוה עד = האחד מתגלם
= 1091 = 92 = כל לבי = נהיה יחד

אנחנו כבר מצאנו את האהבה בפחד ואהבה היא רגש נעים עד מאד!

עתה ראינו כי אנחנו מרגישים פחד כאשר מתקרבים למודעות של האמת כי אנחנו חיים לעד.

הבה נתבונן עוד במנח פחד. פחד הוא יראה. מהי יראה?

יראה = 216 = ראיה = דברי

כאשר מתקרבים אל דברי ה', אנחנו מרגישים יראה כי אנו מתקרבים לראיַת הקול. אם לא נהיה מודעים כי כל פחד נובע מהתקרבות אל הקדושה, נסבול מהרגשת הפחד – וחבל כי דבר נפלא קורה כאשר אנחנו מרגישים פחד.

פחד = 92 = כחסד = היה חסד = חזה חסד
= חוגג חסד = כנסת ישראל חגגו = 1091
= 92 = כנסת ישראל אחוה
= חזה כנסת ישראל
= את הכהנים = את רעיתי
= משא גיא החזיון = חוה חכמה
= הוגה חכמה = התגשמות שלום = 2090
= 92

לעתים קרובות הפחד מורה על נזק העלול לקרות בדמיוננו. מהו נזק בעצם?

נזק = 157 = קנז = ירושלים = 1156 = 157
= נקבה = כל הארץ = עין השמאל

אם נבין כי אנחנו מתקרבים אל ירושלים, נשמח בששון במקום להרגיש פחד כפי שהכרנו אותו לפני שהבנו מהו פחד באמת.

הפחד העז ביותר הוא הפחד מפני הַמָּוֶת.

מהו מות?

מות = 446 = האמת = היה בקדש הקדשים
= 1445 = 446 = חזה בקדש הקדשים
= חוגג בקדש הקדשים = אחוה בקדש הקדשים

המות = 451 = אמתי = להיות

מות הוא האמת הסופית, המרבית, העליונה ביותר. כאשר אנחנו מתקרבים אל הרמות הכי גבוהות של קדושה ואמת אלקית, אנחנו מרגישים פחד מות. אם נבין נכונה כי אנו חווים דבר אדיר, נחווה את החויה של חגיגה ממש.

הפחד = 97 = אלינו = אלוני = אמנו

פחד יצחק הוא החויה של ראית פני שרה אמנו.

פחד יצחק = 300 = ש = כפר = יצר
= מסר = מכל דור = שלום המשיח


ב"ה

אש

אש = 301 = קרא = צורה = רוצה
= העתיק הקדוש יצר = 1300 = 301
= העתיק הקדוש כפר = העתיק הקדוש מסר
= קרן מכל דור = שלומים בקרבי  = שדי שלומים
= כל כח הבריאה = כל הבריאה יחוד = כל הבריאה חיי


ב"ה

שלומים

שלומים = 986 = יועץ = גל גשמים
= כח הגשמים = ים משלו = עשה תורה
= כל שלום = שלום אדמה
=  שבעת רוח = ראה עין = עין עצמו = מקרא שמש
 = מראה עינים = המקרא עיניך = ספר אלהים
 = כל פרי אלהים = אלהים הרנה לכל
 = מרפא הימים = מפאר הימים = הימים מאפר
 = הרנה לכל לדורות = דעת בשרי = דעת עפר מים אש ורוח
 = 1985 = 986 = פה אתץ = עטף הארץ = כלו שלם
= טהור עצום = כל העם הנראה = כל נראה לכלם
= המלך אתי = מתנותי לכל = מתנותי ועד = עוד מתנותיפרשת הבלוגרים

בדרך לתשעה חודשי מעצר ללא מסוכנות
Thursday, September 07, 2017

ב"ה

הבה נבין את המונח מזל אחרת ויותר נכונה

הערכים של המונחים בעברית מאפשרים לנו לראות רבדי משמעויות יותר עמוקים מהנראה במבט שטחי - עד שנראה כי הכל שלום. המונח 'מזל' אינו מובן עד סוף הדבר וחשוב עד מאד שנבין מהו מזל נכונה כדי למנוע אמונות טפלות. אסור ליהודי, ואף לגוי, לחשוב כי אנחנו בהשפעת הכוכבים. אנחנו מרקידים את הכוכבים וקובעים את מסלוליהם - ולא ההפך! עלינו, כלנו, להגיע לרמת המשמעת העצמית והשמחה בה אנחנו משפיעים על הכוכבים *ביודעין*.

כאשר אנו רואים כי הכל נובע מהשלום והכל ביטויי השלום, אנחנו מתחילים להבין את המונחים אחרת, ואף חווים את השלום הטמון בכל מונח בלשון העברית.

בכל מקום בו אות סופית כתובה, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית. מאד חשוב לאיית נכונה כאשר אנו עושים חלופים כדי לא לשבש את הערכים. אין להוסיף אמות הקריאה ללא טעם וסבה כאשר אנחנו מתבוננים בערכים של המלים.


מזל = 77 = עז = החסד = במלה = מהלב
= כל טובי = כלי טוב =  כלי זהה
= מגדל = גם את כנסת ישראל = 2075
= 77 =   הסוד הרצון = 1076 = 77 = ללדת כל בניך
=  לשון משפטים = לשון אבותיכם = משפטים לכפר עולם
=  כל שוכן = כל השלום פה = פה כל השלום = כל השלום הסוד
=  כל השלום היוסד = כל היוסד השלום
 = בנינו שלום יחד = אני הבוראת את
= בוראת את ההנאה = גנתי בתורה

חג ראש השנה שמח!


ב"ה

הבה נבין ונחווה את המונח פחד אחרת

הערכים של המונחים בעברית מאפשרים לנו לראות רבדי משמעויות יותר עמוקים מהנראה במבט שטחי - עד שנראה כי הכל שלום. המונח 'פחד' אינו יוצא מן הכלל. גם ה'פחד' נובע ממקור השלום.

כאשר אנו רואים כי הכל נובע מהשלום והכל ביטויי השלום, אנחנו מתחילים להבין את המונחים אחרת, ואף חווים את השלום הטמון בכל מונח בלשום העברית.

בכל מקום בו אות  סופית כתובה, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית. מאד חשוב לאיית נכונה כאשר אנו עושים חלופים כדי לא לשבש את הערכים. אין להוסיף אמות הקריאה  ללא טעם וסבה כאשר אנחנו מתבוננים בערכים של המלים.

פחד = 92 = כל יודעי השלום = 1091 = 92 = השלום על כל 
= שם אלה על הכל

חג ראש השנה שמח!