הארכיון של דורין דותן

בס"ד זהו ארכיון של כמה מאמרים שלי בעברית *כל הזכויות מוגבלות. אין להעתיק בשום אופן בלי רשות, בכתב, ממני דורין דותן,צפת

Thursday, November 16, 2017

ב"ה

האור הוא ההינומה הכי דקה והאחרונה לפני ההתגלות. הצבעים הם גּוֹנֵי וצרופי החכמה העליונה

בחלופים הבאים בכל מקום בו כתובה אות סופית, הכוּנה היא לערך של האות הסופית

 = צבע = 162 = עצב = בצע = הנקבה  
= יודע חסד = מוליד כנסת ישראל
= 1161 = 162 = כתר ישראל = אמך יורדת = קול הויה
 הלל אמנו = גם את ירושלים = 2160 = 162

עכשיו אנחנו יכולים להבין את הפסוק הבא נכונה:

אֶל הָאִשָּׁה אָמַר הַרְבָּה אַרְבֶּה עִצְּבוֹנֵךְ וְהֵרֹנֵךְ בְּעֶצֶב תֵּלְדִי בָנִים

 = צבעים = 772 = שבעת = סוד שבת = נהיה בן 
 = נהיה בת מכל דור
 ישראל קדוש קדוש קדוש = 1771 = 772

 = הימים = 665 = כל הצדקות = קהל כנסת
= אדם עולם שמחה = 1664 = 665 
= אם כל בית ישראל עולם שמחה
 =  2663 = אדם עולם גשמי  
= אם כל בית ישראל עולם גשמי
665

 = אור = 207 = אדבר = דבר העתיק הקדוש
= 1206 = 207 = תקון = תקום על = מלא קול
 עולם שר = קהל כנסת ישראל = שר המלאכים

 = אדם = 605 = אם כל בית ישראל = 1604 = 605
 קרן עץ החיים

 = כתם = 1020 = 21 = אהיה = היו = תם חוגג
 תם חזה = חזק קרן = קרן אחוה = הוא חתם

 = צהב = 97 = הצב = אפיו = אמנו 
 = סגל כל בית ישראל
 1096 = 97 = צו עלץ = צו תם  
= יודע כל ספר התורה

 = ירק = 310 = יש = שי = יקר = רקוד = רוקד
= ראה בארץ = 1309 = 310 
= שדה העתיק הקדוש
 בהתחלת המחשבה נחמו = סדר תהלים

 = כחל = 58 = נח = בנו = שש האמהות  
= 1057 = 58
 קשר כל אות

 = סגל = 93 = צבא = חיי עולם השמחה = 1092 = 93
= היחוד עולם גשמי = פחד עלץ = חוגה עד = הוגה מתגלם
 1092 = 93 = בחסד חוה

 = לבן = 732 = לשבת = לבת מכל דור  
 =  תבל מכל דור לברך = לב רך

שחר = 508 = חך = את הארץ = 1507 = 508

 = תכלת = 850 = שתי עיני  
= הקהל קים = הקהל שריר
 מרים = תמתי = מוליד כל קים

 = חום = 614 = וחם = בברית = קבוץ אדם
 1613 = 614 = אם אהבה = אתר אחד

 = אפר = 281 = פאר = רפא = ממרא = אמר לי
= אור עד = דבר העתיק הקדוש מתגלם = 2279
 281 = ראה העתיק הקדוש מתגלם

אדם ולבן = 1343 = 344 = פרדס = של יד = של דוד

 = שחר ולבן = 1246 = 247 = מאור = אומר = יהיה הזהר
= לדבורה = יהיה דבר העתיקה הקדושה  
= יהיה הזהר
= יהודה בהתחלת המחשבה העתיקה קדושה
= 2245 = 247 = נר רצון = רצון אור גדול
 שחר שבת אלה = זמר

 = אדם ושחר = 1119 = 120 = חך תורה = שחר תורה
= עומד = עמוד = מועד = יום באשר = אליהו הנביא
 ישעיהו בן אמוץ הנביא = 2118 = 120

 = ירק וצהב = 413 = ביאת = את הוא = הוא ישעיהו
 ישעיהו בטאThursday, November 09, 2017

 

שיחה הזויה עם פקידת סעד שבה היא מודיעה לאמא על הוצאה מידית של הילד מהבית

 Sunday, November 05, 2017

!התעקשו לחתום כשאתם קונים בכרטיסי אשראי
!התעקשו לחתום כשאתם קונים בכרטיסי אשראי

Thursday, November 02, 2017

ב"ה

כדי למגר את ההתעללות בילדים עלינו להבין, לקבל ולהפנים כי כל ההמחשים שלנו הם ילדינו

מחשי = 358 = משיח = ההגדרה הנכונה
= ספר חי = זרע נביא חי = זרע נביא בהוה
= כל ברכה נביא בהוה

 = המחשי = 363 = המשיח = פרוש נכון = 1362 = 363
 משה חי = משה בהוה = הספר חי

המציאות = 552 = כל בשר = בנך = עולמות

המציאות היא בננו. זה המובן האמתי של המשיח בן האלהים

אלהים = 646 = אלה האדם = לדורות

 = האלהים = 651 = כל אם = כל אתר = תאר כל
 את הרה לי

משיח בן = 1060 = 61 = אני = משכן = משיח בת מכל דור

משיח בן אלהים = 1706 = 707 = זן = און = הבן

 = משיח בן האלהים = 1711 = 712 = תשבי
 שבתי = יבשת

עלינו לקבל אמת זאת אודותינו ולקבל את האחריות האדירה והנוראה על כתפינו כי אין מנוס ממנה. פריקת עול התורה היא הסרוב להודות באמת כי אנו מולידים את המציאויות. אנחנו הורי המציאויות והכל תלוי בפרושינו של המציאויות. אם אנחנו לא רואים את ילדינו, המציאויות, בעין טובה, מה תקותם? מי יושיעם אם לא אנחנו


Sunday, October 29, 2017

ב"ה

עמלק - חכמת הספק

עמלק = 240 = ספק = פני המלכה
= עיני המלכה = הקהל המלכה
= ההוד וההדר = יהוה ירד = יהוה טהר
= אנחנו גוי יהוה ועד

עמלק חכמת הספק

מרים = 850 = עמלק עמך = תמתי
= תכלת = שתי עיני = הקהל שריר

החכמה היא לדעת במה להטיל ספק. לעולם להטיל ספק בפרוש התורה שלילי או עצוב


ב"ה

נפטר = 339 = כל פטר = שלט
 השלד = דוד רעה = 
 
הרבנים לא פרשו את המונח נפטר נכונה

ב"ה

אין מושג "מות", כפי שאנחנו מפרשים את המונח, בתורה בכלל

מות = 446 = האמת = תמו = וינפש = היא כל ממש
= היא כל ישע

יומת = 456 = ימות = תנו = אדם קדמון = 1455 = 456
= מקום אדם בארץ = 2454 = 456 = אתה כל = אתה היה יהיה
= את כלה = שתי עיניה פקוחות

מתים = 1050 = 51 = תמים = אמי

למות = 476 = עתו

יש רק האמת והמצוה להיות תמים. הרבנים פרשו את המונח האמת כ-מות והעם האמינו בהם. מאז רובנו משוכנעים כי אנחנו וכל חי חייבים למות. אז הסבורים כך מתים כי אין בלבם שום ספק כי עליהם למות. האמונה בוראת את המציאות. אולם, התורה מלמדת כי על כלנו למצוא את האמת ולהיות אמתיים. אם היינו משוכנעים בכל מאדנו כי היעד שלנו הוא למצוא את האמת ולהיות אמתיים, היינו חיים לעד. הרבנים פרשו את התורה באופן מעוות והביאו את המות על העולם. הם הביאו את ההתאבדות אל העולם. ההתאבדות היא איסור מוחלט. אם נחזור לפרושי התורה הנכונים נחיה לנצחים כמנצחים


Tuesday, October 17, 2017

ב"ה
שמטה

האור מכל השמשות = 1353 = 354 = שמטה
= עם ישראל יודע אליהו = אליהו נולד עם ישראל
 עם ישראל מוליד אליהו
שנת = 750 = מקים = פעם = קים אבותיכם = 1749 = 750
שנות = 756 = נו"ן = נשות = כל עולם = יוצרת כל

שנות שמטה = 1110 = 111 = אל”פ = פלא = ממלא = עולה
  כסא יהודה = יהוה פה =


Thursday, October 12, 2017

ב"ה

המשמעויות ששמענו כשלמדנו מלים קובעות את ממשויותינו. ממשויותינו הן פרושינו, בהם אנו משוכנעים. פרושינו תלויים ברמות המוסר שלנו

למשל

למִלה עבד יש משמעות שלילית לרֻבנו

אולם

עבד = 76 = מלאה = מתמצקות = 1075 = היכולה
 לב לבבי = זבד נביא = נביא זבד = יהוה כל =

יכולנו לשמוע את כל המשמעויות ההן של המִלה עבד. אולם, רֻבנו *בחרנו* במשמעות שלילית. היינו משוכנעים שהפֵרוש שלנו הוא הנכון היחיד והוא הפך למציאות ממשית ומוצקת, דהיינו הנכונה שלנו

פֵרושי המשמעויות בהם אנחנו משוכנעים קובעים את הפרושים שלנו על התורה! המפרש את המֻנחים בתורה באופן שלילי בהכרח יפרש את התורה באופן שלישי ולא יבין כלל וכלל את המצות

כל גבולות ארץ ישראל = 2139 = 141 = מצוה = קולה
= חג צהלה = ארץ גאלה = 1140 = 141

המצות = 541 = ישראל = מצאתי = אמך = שרה לאה
 אהל שרה = אהל הלכה למעשה = אלה החקים העליונים
 1540 = 541 = הממלכות = יוצר המצק = 

המציאות = 552 = בנך = כל בשר = בשר כל

המציאות שלנו היא בננו. היא יליד פנימיותנו. כל ילודה שלנו אחריכן היא אל תוך הילודה הראשונה שלנו - המציאות בה אנחנו חיים. דעו זאת והבינו את שלוחות אמת זאת

עלינו להוליד וללדת מציאויות יפות, נעמיות וטובות וזאת תלויה ברמת המוסר שלנו. יהוה הזהיר אותנו לנהוג בטהרת המִדות שלא נברא מציאויות מכוערות